SỐ 14 - QUYỀN SỞ HỮU
Theo Điều 17 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền có quyền sở hữu tài sản (right to own property) tư nhân hoặc chung với người khác. Quyền sở hữu không thể bị tước đoạt vô căn cứ.

Cụ thể là: “1. Mọi người đều có quyền sở hữu tài sản của riêng mình hoặc tài sản sở hữu chung với người khác; 2. Không ai bị tước đoạt tài sản một cách tuỳ tiện.”

Quyền sở hữu là một quyền đặc biệt, gây ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn Liên hợp quốc vào thời điểm soạn thảo các văn kiện nhân quyền cơ bản. Bởi vậy, quyền này vắng mặt trong cả hai văn kiện nhân quyền cơ bản được thông qua trong năm 1966.


Các tin khác: