XÃ HỘI DÂN SỰ PHÊ PHÁN ỦY BAN NHÂN QUYỀN ASEAN (AIHRC)
"Một Ủy ban Bao phủ trong sự bí mật" ("A Commission Shrouded in Secrecy") là tên của một báo cáo khoảng 190 trang do mạng lưới xã hội dân sự trong khu vực Đông Nam Á soạn thảo về hoạt động của AIHRC (Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền).


Báo cáo lần thứ hai này về AICHR, được thực hiện bởi Nhóm công tác Đoàn kết vận động nhân dân châu Á về ASEAN và Nhân quyền (Solidarity for Asian People’s Advocacy Task Force on ASEAN and Human Rights  - SAPA TFAHR), một mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự trong khu vực Đông Nam Á, đánh giá sự tiến triển của AICHR giai đoạn 2010-2011. Báo cáo tập trung vào việc xây dựng thể chế, các hoạt động của AICHR, sự tương tác với tất cả các bên liên quan, cũng như quá trình soạn thảo Tuyên bố ASEAN về Nhân quyền.

Toàn văn Báo cáo:
http://www.forum-asia.org/?p=12507


Các tin khác: