Ngày Nhân quyền 2012: Quyền tham gia
Liên Hợp Quốc chọn chủ đề "Tham dự và quyền tham gia vào đời sống xã hội" làm chủ đề cho ngày Nhân quyền quốc tế (10/12) năm nay.


Quyền của mọi cá nhân tham gia vào đời sống chính trị và xã hội, quyền bầu cử và ứng cử, tiếp cận bình đẳng các cơ quan dịch vụ công đã được ghi nhận tại Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (thông qua ngày 10/12/1948) và bảo đảm pháp lý tại Điều 25 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966 - Việt Nam gia nhập năm 1982).

Quyền tham gia, hay còn được gọi là quyền dân chủ, là quyền chính trị căn bản làm nền tảng cho một xã hội dân chủ. Quyền này bảo đảm cho mọi cá nhân lựa chọn tham gia vào các tổ chức chính trị, lựa chọn người đại diện, góp phần xây đựng nên chính quyền, hiến pháp và hệ thống pháp luật.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ kêu gọi mọi người đặc biệt quan tâm đến quyền tham gia của các nhóm đối tượng yếu thế như người khuyết tật, người thiểu sô, phụ nữ...

Nhiều cá nhân và tổ chức trên thế giới đang chuẩn bị và tổ chức các sự kiện đánh dấu ngày Tuyên ngôn Nhân quyền được thông qua với chủ đề này.

Xem thêm: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Day2012/Pages/HRD2012.aspx


Các tin khác: