84 dự án luật được đề xuất xây dựng trong năm 2013
Ngày 19/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013. Theo Tờ trình, Chính phủ đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 có tổng số 59 dự án, với 56 dự án luật, 3 dự án pháp lệnh.

Trong số 12 dự án luật mà Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến, có dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được điều chỉnh thời hạn trình từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5. Chính phủ đề nghị đưa 3 dự án pháp lệnh vào Chương trình năm 2013 là Pháp lệnh công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Pháp lệnh Cảnh sát cơ động và Pháp lệnh đào tạo nghề một số chức danh tư pháp.

Chính phủ cũng đề nghị bổ sung vào Chương trình khóa XIII và đưa vào Chương trình năm 2013 Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) nhằm thực hiện một trong 3 khâu đột phá chiến lược và tái cơ cấu nền kinh tế; Luật ban hành quyết định hành chính nhằm xây dựng thể chế kiểm soát việc ban hành các quyết định hành chính của chính quyền các cấp, hạn chế việc ban hành các quyết định hành chính sai trái như trong thời gian qua; Luật Cảnh vệ. Chính phủ cũng đề nghị tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế giá trị gia tăng thành 2 dự án luật độc lập vì bản chất hai loại thuế này là khác nhau.

Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012, Chính phủ đề nghị bổ sung dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) và Luật Việc làm để Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4.

Thẩm tra những nội dung này, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cơ bản tán thành với các quan điểm, căn cứ lập dự kiến Chương trình của Chính phủ. Đáng chú ý, đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Ủy ban Pháp luật nhận thấy, việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, góp phần giải quyết một số vấn đề bức xúc liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, của Nhà nước.

Do đó, cơ quan soạn thảo cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị dự án luật này. Trong trường hợp cần bảo đảm chất lượng chuẩn bị, có thể lùi thời hạn cho ý kiến sang Kỳ họp thứ 5, thông qua tại Kỳ họp thứ 6. Nếu có nội dung cần sửa đổi Hiến pháp thì Quốc hội sẽ xem xét, quyết định thời gian tiếp theo.

Về đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, sau khi rà soát tổng số các dự án do các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội kiến nghị, Ủy ban Pháp luật cho biết, tính đến hết ngày 13/4 vừa qua, đã nhận được 84 dự án luật và 10 dự án pháp lệnh. Về cơ bản, Ủy ban Pháp luật tán thành với nhiều đề nghị của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan và của các đại biểu Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013.

Về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và các dự án liên quan đến tổ chức bộ máy Nhà nước, Ủy ban Pháp luật đề nghị đưa dự án này vào Chương trình tiếp tục cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2013).

Ảnh: phối cảnh trụ sở Quốc hội mới, đã được khởi công xây dựng từ tháng 10/2009


Các tin khác: