SỐ 29 - QUYỀN HƯỞNG TRẬT TỰ XÃ HỘI

Theo Điều 28 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền hưởng một trật tự xã hội và quốc tế (entitled to a social and international order).

SỐ 23 - QUYỀN NGHỈ NGƠI

Theo Điều 24 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền nghỉ ngơi và thư giãn (right to rest and leisure).

SỐ 22 - QUYỀN THÀNH LẬP & THAM GIA CÔNG ĐOÀN

Theo Khoản 4, Điều 23 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền có quyền thành lập hoặc gia nhập công đoàn (right to form and join trade union) để bảo vệ lợi ích của mình.

SỐ 14 - QUYỀN SỞ HỮU

Theo Điều 17 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền có quyền sở hữu tài sản (right to own property) tư nhân hoặc chung với người khác. Quyền sở hữu không thể bị tước đoạt vô căn cứ.

SỐ 12 - QUYỀN CÓ QUỐC TỊCH

Theo Điều 15 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền có quyền có quốc tịch (right to a nationality).

SỐ 11 - QUYỀN TỴ NẠN

Theo Điều 14 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền xin tỵ nạn và hưởng tỵ nạn (seek and enjoy asylum) để tránh sự truy bức, ngược đãi.

SỐ 5 - QUYỀN CÓ CƠ CHẾ BẢO VỆ QUYỀN

Theo Điều 8 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền được bảo vệ bởi một phương thức khắc phục hữu hiệu (right to an effective remedy).

SỐ 28 - QUYỀN VỀ VĂN HÓA & KHOA HỌC

Quyền được tham gia vào đời sống văn hóa và được hưởng các thành tựu của khoa học (the right to take part in cultural life and the right to free scientific progress)đầu tiên được đề cập trong Điều 27 UDHR. Theo Điều này thì:

SỐ 27 - QUYỀN VỀ GIÁO DỤC

Quyền về giáo dục (the right to education)đầu tiên được đề cập trong Điều 26 UDHR.

SỐ 26 - QUYỀN ĐƯỢC CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Quyền được chăm sóc sức khỏe nằm trong nội hàm của quyền được có mức sống thích đáng nêu ở Điều 25 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR), theo đó, "mọi người có quyền được hưởng một mức sống thích đáng, đủ để bảo dảm sức khỏe và phúc lợi của bản thân và gia đình, về các khía cạnh ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế và các dịch vụ xã hội cần thiết... Các bà mẹ và trẻ em có quyền được hưởng sự chăm sóc và giúp đỡ đặc biệt."