SỐ 29 - QUYỀN HƯỞNG TRẬT TỰ XÃ HỘI
Theo Điều 28 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền hưởng một trật tự xã hội và quốc tế (entitled to a social and international order).


Cụ thể là “Mọi người đều có quyền được hưởng một trật tự xã hội và quốc tế mà trong đó các quyền và tự do cơ bản nêu trong bản Tuyên ngôn này có thể được thực hiện một cách đầy đủ.”

 

Khác với các điều từ  Điều 2 đến 27 của Tuyên ngôn 1948 liệt kê các quyền cụ thể, Điều 28 giống như  một định hướng, một lý tưởng mà nhân loại hướng đến hơn là một quy phạm. Mong muốn của những người soạn ra điều này là mong muốn vượt qua các trở ngại về kinh tế, chính trị và văn hoá để hiện thực hoá nhân quyền ở tầm quốc gia và quốc tế.

 

 

 

 


Các tin khác: