SỐ 5 - QUYỀN CÓ CƠ CHẾ BẢO VỆ QUYỀN
Theo Điều 8 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền được bảo vệ bởi một phương thức khắc phục hữu hiệu (right to an effective remedy).


Cụ thể là: “Mọi người đều có quyền được các toà án quốc gia có thẩm quyền bảo vệ bằng các biện pháp hữu hiệu để chống lại những hành vi vi phạm các quyền cơ bản của họ mà đã được hiến pháp hay luật pháp quy định.”

Quy định này nhấn mạnh vai trò quan trọng, mang tính quyết định của các cơ chế quốc gia, đặc biệt là cơ quan tài phán (national tribunal) trong việc bảo vệ nhân quyền. Thực tiễn chi thấy quyền con người được bảo vệ và thúc đẩy hiệu quả nhất là nhờ các thể chế quốc gia, các cơ chế quốc tế chỉ là bổ trợ. Đây là một trong những nghĩa vụ hàng đầu về nhân quyền của nhà nước.

Cũng nên lưu ý là điều luật chỉ nhắc đến vai trò của cơ quan tài phán (tòa án), nhiều cơ quan khác nữa (có thể là chuyên trách như Ủy ban nhân quyền quốc gia) cũng có vai trò bảo vệ nhân quyền.


Ảnh: tranh vẽ một tòa án ở châu Âu thời trung cổ.


Đọc thêm bài: Cơ chế quốc gia bảo vệ nhân quyền


Các tin khác: