SỐ 12 - QUYỀN CÓ QUỐC TỊCH
Theo Điều 15 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền có quyền có quốc tịch (right to a nationality).

Cụ thể là: 1. Mọi người đều có quyền có quốc tịch; 2. Không ai bị tước quốc tịch hoặc bị khước từ quyền được đổi quốc tịch một cách tuỳ tiện.”

Về cơ bản, quốc tịch xác định tư cách công dân của một cá nhân và xác định sự ràng buộc của cá nhân đó với một nhà nước cụ thể. Vì là người mang quốc tịch của một quốc gia, là công dân, cá nhân đó sẽ có các quyền và nghĩa vụ công dân.

 


Các tin khác: