TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU HIẾN PHÁP
Tư liệu nghiên cứu hiến pháp rất đa dạng, về cơ bản có thể chia thành: đạo luật hiến pháp (văn bản hiến pháp), các văn kiện pháp lý, chính trị liên quan đến hiến pháp, các nghiên cứu (giáo trình, sách, bài viết...)...


Tư liệu nghiên cứu hiến pháp bước đầu được chúng tôi tập hợp gồm:


A. TUYỂN CHỌN HIẾN PHÁP MỘT SỐ QUỐC GIA:


- Hiến pháp Hoa Kỳ, 1787


- Hiến pháp Pháp, 1958 (sửa đổi 1962, 1962, 1974... 2000)

- Hiến pháp Nga, 1993

 

- Hiến pháp Nhật Bản, 1946

- Hiến pháp Hàn Quốc, 1948

- Hiến pháp Đài Loan, 1946


- Hiến pháp Trung Quốc, 1982 (sửa đổi 1988, 1993, 1999, 2004)

 

- Hiến pháp Việt Nam: 1946 - 1959 - 1980 - 1992 (Sđ 2001)B. CÁC VĂN KIỆN LỊCH SỬ & TÁC PHẨM KINH ĐIỂN:


- Đại Hiến chương Anh (Magna Carta), 1215

 

- Văn kiện Quản lý chính quyền khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Instrument of Goverment), 1653


- Bộ luật Nhân quyền (Anh), 1689

-
Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ, 1776


- Tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền Pháp, 1789


- Lohn Locke, Khảo luận thứ hai về chính quyền, 1689

- Montesquieu, Tinh thần pháp luật, 1748

- J.J.Rousseau, Bàn về
Khế ước Xã hội, 1762

- J.S.Mill, Bàn về Tự do, 1859


- J.S.Mill, Chính thể đại diện, 1861

 

 

 - K.Marx & Engels, Phê phán cương lĩnh Gotha, 1875

- Engels, Chống Duhring, 1877C. NGHIÊN CỨU VỀ HIẾN PHÁP & NHÀ NƯỚC:

C1 - VIỆT NAM:

 


Các tin khác: