HIẾN PHÁP & NHÂN QUYỀN
Sự ra đời của Hiến pháp hiện đại sau thời kỳ Cách mạng Tư sản là một bước ngoặt về nhận thức về cơ chế bảo vệ tự do cá nhân và hạn chế quyền lực của chính quyền.

Hiến pháp quốc gia bảo vệ nhân quyền bằng các phương thức chính sau:

 

1/ Giới hạn quyền lực nhà nước: tránh sự tuỳ tiện, lạm quyền;

 

2/ Phân quyền: tạo ra sự kiểm soát, kiềm chế, đối trọng giữa các nhánh quyền lực (lập pháp, hành pháp và tư pháp);

 

3/ Liệt kê, ghi nhận các nhân quyền cơ bản;

 

4/ Hình thành cơ chế bảo hiến, giám sát tư pháp (judicial review) đối với hành pháp và lập pháp, qua đó bảo đảm tính hợp hiến của các cơ quan nhà nước, bảo vệ các quyền cá nhân.

 

Ở đây, chúng tôi giới thiệu một số bài viết về hiến pháp Việt Nam & nước ngoài trong mối quan hệ với nhân quyền và việc bảo vệ tự do cá nhân:
 

A. Tác giả Việt Nam:

 

-

-

-

 

B. Tác giả nước ngoài:
-
-
-

 

 


Các tin khác: