HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
Ngày 12/12/2015, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã họp Phiên thứ nhất tại trụ sở Quốc hội, Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.


Theo quy định của Điều 117 Hiến pháp 2013 và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân 2015, Hội đồng bầu cử Quốc gia có nhiều thẩm quyền hơn Hội đồng bầu cử Trung ương trước đây. Thẩm quyền của cơ quan này chỉ kết thúc sau khi công bố danh sách đại biểu trúng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND vào tháng 7/2016.


Hội đồng bầu cử quốc gia có 3 tiểu ban chuyên môn:


Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo do Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đứng đầu.


Tiểu ban văn bản pháp luật và tuyên truyền do Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu làm trưởng tiểu ban.


Tiểu ban an ninh, trật tự an toàn xã hội do Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn làm trưởng tiểu ban.


Theo kế hoạch, tháng 1/2016, Hội đồng sẽ triệu tập hội nghị toàn quốc về bầu cử QH và HĐND các cấp. Theo quyết định của QH, ngày bầu cử toàn quốc là 22/5/2016.


Các tin khác: