SÁCH GIỚI THIỆU CÔNG ƯỚC QUYỀN KINH TẾ, XÃ HỘI - VĂN HÓA, 1966
Cuốn sách Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền kinh tế,xã hội và văn hóa (ICESCR, 1966) đã được Khoa Luật - ĐHQGHN xuất bản vào cuối năm 2012, Nxb Hồng Đức.


Cuốn sách này được chia làm ba phần:

Phần thứ nhất mô tả quá trình soạn thảo ICESCR tại Liên Hợp Quốc dưới dạng tóm tắt các sự kiện chính theo niên biểu và chủ đề. Phần này được biên soạn trên cơ sở tập hợp và phân loại các tài liệu kỷ yếu về hoạt động của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc (nay đã được thay thế bằng Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc), Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc (sau đây viết tắt là ECOSOC) cũng như của chính Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Phần thứ hai phân tích tóm tắt nội hàm của các quyền được ghi nhận trong Công ước. Phần này được biên soạn dựa trên cơ sở tóm lược các diễn giải chính thức của các cơ quan Liên Hợp Quốc nêu trong các Bình luận/Khuyến nghị chung của cơ quan giám sát thực thi Công ước là CESCR, cùng một số tài liệu khác, đồng thời được minh họa bằng một số trường hợp thực tế tổng hợp từ các kết luận của Ủy ban về việc thực thi Công ước, cũng như từ một số phán quyết của các tòa án nhân quyền khu vực.

Phần thứ ba của cuốn sách mô tả cơ chế giám sát việc thực thi Công ước, bao gồm cấu trúc và vận hành của CESCR cũng như các thủ tục và cơ chế báo cáo tại Ủy ban.

Để thực hiện cuốn sách này, các tác giả đã thu thập và tổng hợp nhiều nguồn tài liệu từ hệ thống Liên Hợp Quốc, bao gồm: Kỷ yếu các phiên họp (Summary Records of Meetings) và báo cáo tại các kỳ họp của Ủy ban Nhân quyền và CESCR; Các tài liệu do CESCR ấn hành, bao gồm các Bình luận chung (General Comments), các Tuyên bố (Statements), các Hướng dẫn và tài liệu tham khảo; Tập hợp các báo cáo và tài liệu về việc thực thi công ước tại một số quốc gia cùng với các quyết định và một số tài liệu khác có liên quan của ECOSOC và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Toàn bộ những văn bản này được thu thập từ tàng thư của Liên Hợp Quốc (Hệ thống Thông tin Thư mục của Liên Hợp Quốc - UNBISnet), Cơ sở dữ liệu các cơ quan giám sát công ước của Liên Hợp Quốc (Treaties Bodies Database) do Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền quản lý và Cơ sở dữ liệu các công ước của Liên Hợp Quốc (UN Treaties Database).

Ngoài ra, các tác giả còn tham khảo một số tài liệu có liên quan mà không có trong tàng thư Internet của Liên Hợp Quốc, nhưng được tổng hợp trong một số trang web khác, đặc biệt là từ trang www.Bayefsky.com. Những tài liệu bổ sung này cho phép tìm hiểu về quá trình soạn thảo Công ước và quá trình hình thành, cấu trúc và hoạt động của cơ chế giám sát việc thực thi Công ước - hiện nay là Ủy ban về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.  

Cuối cùng, để có một cái nhìn toàn diện bổ sung cho những diễn giải từ các tài liệu chính thức của Liên Hợp Quốc, các tác giả còn tham khảo một số tài liệu học thuật được giới nghiên cứu về nhân quyền công nhận rộng rãi như tạp chí Human Rights Quarterly, Cơ sở dữ liệu của Mạng lưới về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ESCR-Net)...

Các ấn phẩm tiếng Việt về quyền con người do Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội đã xuất bản trong những năm gần đây cũng là một nguồn tài liệu tham khảo cho việc biên soạn cuốn sách này. 


Trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

 

 

SÁCH PDF: GIỚI THIỆU ICESCR.


Các tin khác: