Liên Hợp quốc chuẩn bị đánh giá việc thực thi ICCPR của Việt Nam
Trong kỳ họp đang diễn ra từ ngày 2 đến 27/7/2018 của Ủy ban Nhân quyền (Human Rights Committee, cơ quan giám sát việc thực thi ICCPR), Ủy ban sẽ đề ra danh mục các câu hỏi về các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.


Sau khi nhận được báo cáo của nhà nước Việt Nam về việc thực thi Công ước về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) vào tháng 12/2017, Ủy ban Nhân quyền trong phiên họp thứ 123 này sẽ xem xét sơ bộ báo cáo và các nguồn thông tin từ các tổ chức phi chính phủ để hình thành nên danh mục các vấn đề quan tâm cần làm rõ (list of issues/ LOI) và sẽ gửi lại cho nhà nước Việt Nam để chuẩn bị trả lời.

Cũng trong phiên họp này, Ủy ban sẽ chính thức đánh giá việc thực thi Công ước ICCPR của Lào, Liberia, Algeria... Cạnh đó, Ủy ban sẽ đánh giá tình hình thực thi các quyền dân sự, chính trị của hai quốc gia châu Phi (Gambia và Eritrea) mà không cần nhận được báo cáo của quốc gia. Đây là một phương thức mới để đối phó với những nước chây ỳ trong việc nộp báo cáo định kỳ.

Theo quy định tại Điều 40 của Công ước ICCPR, Việt Nam đã thực hiện nghĩa vụ báo cáo về kết quả thực hiện Công ước hai lần vào các năm 1990 và 2002. Bản Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước lần thứ ba của Việt Nam, lẽ ra phải nộp từ năm 2004, được xây dựng cho giai đoạn từ năm 2002 đến tháng 9 năm 2017

Đã có ít nhất 10 tổ chức phi chính phủ gửi thông tin đến Ủy ban. Báo cáo của nhà nước và thông tin từ các tổ chức phi chính phủ bằng tiếng Anh có thể xem tại trang: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1213&Lang=en

Báo cáo của nhà nước Việt Nam, gồm 2 phần về Thông tin chung (Phần I) và về việc thực thi các quy định cụ thể của ICCPR (Phần II), được đăng công khai tại trang tin điện tử của Bộ Tư pháp từ tháng 6/2018, có thể xem tại đây: PDF


Các tin khác: