Hiến pháp để làm gì?
Trong khi có những quy định tại các Luật hoặc Nghị định bị coi là trái với hiến pháp/ vi hiến, việc thiếu hụt một cơ chế bảo hiến bằng tư pháp (tòa bảo hiến) vẫn là một điều nhức nhối với các luật gia Việt Nam muốn thúc đẩy công bằng xã hội.


Việc thiếu hụt cơ chế kiểm hiến là một trong những nguyên nhân khiến Hiến pháp hiện hành chủ yếu có tính "chính trị" nhiều hơn là tính "pháp lý". Tuy nhiên, tại những quốc gia có mô hình như Việt Nam, giới luật sư, các nhà hoạt động nhân quyền vẫn có vai trò quan trọng trong vận động thúc đẩy các quyền "hiến định", nâng cao nhận thức của công chúng và làm gia tăng tinh thần pháp quyền

Những kiến thức cơ bản về hiến pháp có thể được đọc lại trong cuốn ABC về Hiến pháp, NXB Thế giới (2013), được soạn thảo phục vụ cho cuộc thảo luận về xây dựng thể chế dân chủ, hiện đại cách nay đã 5 năm.


Các tin khác: