Quyền của người nước ngoài
Cùng với tiến trình toàn cầu hóa, xung đột vũ trang và nghèo đói hiện diện ở nhiều quốc gia đã dẫn đến sự gia tăng của việc dịch chuyển dân cư qua biên giới quốc gia, các vấn đề liên quan đến người nước ngoài ngày được quan tâm, thảo luận nhiều hơn từ các góc độ pháp lý, kinh tế, xã hội và văn hóa. Tuy nhiên, còn rất nhiều vấn đề đang đặt ra đối với việc thực thi quyền của người nhập cư, người nước ngoài trên thế giới. Các vi phạm nổi bật đối với nhóm người này là bị kỳ thị, phân biệt đối xử, bị gạt ra bên lề xã hội, không được hưởng các quyền con người cơ bản nhất, cũng như thiếu cơ chế bảo vệ quyền.


Trong khi pháp luật quốc gia vẫn có vai trò trực tiếp, quyết định nhất đối với việc hiện thực hóa các quyền của người người ngoài. Cơ chế pháp lý bảo vệ người nước ngoài đang ngày càng được củng cố hơn ở cả các cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Trong bài viết này, tác giả trình bày và phân tích khái quát khuôn khổ luật nhân quyền quốc tế bảo vệ quyền của người nước ngoài. Khuôn khổ này được đánh giá từ hai cấp độ: 1) Các nguyên tắc, chuẩn mực chung về bình đẳng, không phân biệt đối xử đối với người nước ngoài; 2) Quy định bảo vệ một số nhóm người nước ngoài đặc thù.

...

Xem bài viết tại đây: File PDF


Các tin khác: