Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (2015) - mấy nhận xét
Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin đã chính thức được Bộ Tư pháp công bố trên trang tin điện tử (MOJ.GOV.VN) trong tháng 4/2015 để "lấy ý kiến nhân dân". Nếu như "thông tin là Ô-xy của dân chủ" như có người nói, việc có một đạo luật tốt để đảm bảo điều này là thiết yếu, góp phần thúc đẩy sự minh bạch, trách nhiệm giải trình tại Việt Nam. Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin gồm 7 chương, 33 điều, có những nội dung tích cực như xác định chủ thể cung cấp thông tin gồm cả các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp và một số cơ quan khác (Điều 6), hay việc quy định tương đối chi tiết trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm thực thi (các điều 23 đến 25 – Chương V). Tuy nhiên, Dự thảo còn có nhiều điểm cần được nghiên cứu, điều chỉnh thêm cho thích hợp như: xác định phạm vi thông tin cung cấp hạn hẹp (về nội dung thông tin, về thời điểm thông tin được tạo ra, hình thành…); việc phụ thuộc nhiều vào các đạo luật cụ thể khác, trong khi xác định luật này là luật áp dụng chung (Điều 8); việc thiếu các nguyên tắc căn bản để quyền tiếp cận thông tin được thực thi tốt; việc thiếu cơ chế, cơ quan thực thi rõ ràng và khả thi…


Các tin khác: