Ủy ban xóa bỏ phân biệt chủng tộc LHQ xem xét báo cáo của Việt Nam
Trong kỳ họp thứ 80, từ ngày 13/2 đến ngày 9/3/2012 tại Thụy Sỹ, Ủy ban xoa bỏ phân biệt chủng tộc (CERD) xem xét báo cáo của 12 quốc gia, trong đó có Việt Nam.


Theo kế hoạch của CERD, Ủy ban này sẽ thảo luận về báo cáo của Việt Nam (gộp chung 5 báo cáo thứ 10, 11, 12, 13 và 14) vào chiều ngày 21 và sáng ngày 22 tháng 2.

Kể từ báo cáo đầu tiên năm 1983, đây là lần thứ 4 Việt Nam nộp báo cáo về việc thực thi Công ước này theo quy định. Lần này, Việt Nam nộp chậm 4 năm (đến hạn từ ngày 9/7/2007, nộp ngày 14/6/2011). Gần đây, các cơ quan hành pháp của Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đáng khích lệ trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp các báo cáo về tình hình thực hiện các điều ước về nhân quyền mà quốc gia là thành viên. Tuy nhiên, dù đã có một số báo cáo được nộp trong vòng 3 năm qua, Việt Nam vẫn chưa nộp báo cáo về việc thực thi Công ước về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR - 1966) mà đã đến hạn nộp từ ngày 1/8/2004.

Đã có hai tổ chức phi chính phủ, UNPO và Vietnam Committee on Human Rights, nộp báo cáo bóng nêu quan điểm của mình về hiện trạng Việt Nam đến Ủy ban CERD.

Việt Nam đã gia nhập Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử về chủng tộc (1965) vào năm 1981. Công ước này đã định nghĩa "phân biệt chủng tộc" là:

...bất kỳ sự phân biệt, loại trừ, hạn chế hoặc ưu đãi nào dựa trên cơ sở chủng tộc, màu da, dòng dõi, nguồn gốc dân tộc hoặc sắc tộc, với mục đích hoặc có tác dụng vô hiệu hóa hay làm giảm sự thừa nhận, hưởng thụ hoặc thực hành, trên cơ sở bình đẳng, các quyền và tự do cơ bản của con người về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá hoặc về bất kỳ lĩnh vực nào khác của đời sống công cộng.

Tháng 7 năm 2010, Chuyên gia độc lập về các vấn đề thiểu số của LHQ cũng đã đến Việt Nam và có một Báo cáo sau chuyến công tác gửi đến Hội đồng Nhân quyền LHQ.

* Xem toàn văn Công ước tại:
http://www.nhanquyen.vn/modules.php?name=News&op=detailsnews&mid=18&mcid=3

* Xem thêm về Ủy ban CERD và Báo cáo của Việt Nam tại:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds80.htm

* Xem thêm về việc nộp các báo cáo thực hiện điều ước của Việt Nam:
http://www.unhchr.ch/TBS/doc.nsf/NewhvVAllSPRByCountry?OpenView&Start=190&Count=30&Expand=192#192


L.K.T

Ảnh: Creative Commons Love: United Nations Photo and Lucas Jans on Flickr.com


 


Các tin khác: