GIÁO TRÌNH VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
Từ năm 2007, môn học Lý luận về Nhân quyền bắt đầu được giảng dạy tại Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội. Để phục vụ cho môn học, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người đã được xuất bản lần đầu năm 2009 (Nxb. Chính trị quốc gia) và tái bản lần thứ 1 trong Quý IV năm 2011 (Nxb. Đại học quốc gia HN).


Cuốn Giáo trình, được biên soạn bởi các giảng viên tại Khoa Luật và một số cộng tác viên, gồm những nội dung chính sau:


Chương 1: Nhập môn lý luận và pháp luật về quyền con người


Chương 2: Khái quát về quyền con người


Chương 3: Khái quát luật quốc tế về quyền con người


Chương 4: Quyền dân sự, chính trị trong luật quốc tế


Chương 5: Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong luật quốc tế


Chương 6: Luật quốc tế về quyền của một số nhóm người dễ bị tổn thương


Chương 7: Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người


Chương 8: Lịch sử phát triển và quan điểm, chính sách cơ bản của đảng, nhà nước Việt Nam về quyền con người


Chương 9: Pháp luật và cơ chế thực hiện quyền con người ở Việt Nam

 

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

 

(Ảnh trên: Giáo trình xuất bản năm 2009, Nxb. CTQG)


 

Xem Giáo trình 2011 (Nxb. ĐHQGHN) tại đây: Giáo trình PDF

 Các tin khác: