HỆ THỐNG VĂN KIỆN LUẬT NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ
Sách "Giới thiệu các Văn kiện quốc tế về quyền con người" đã được Nxb. Lao động - Xã hội xuất bản vào năm 2011. Cuốn sách, gần 1.500 trang, đã dịch các văn kiện nhân quyền quốc tế theo hệ thống sắp xếp trên trang tin điện tử của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR).


Các văn kiện bao gồm hai loại cơ bản: các điều ước quốc tế ràng buộc pháp lý (Công ước, Nghị định thư...) và các văn kiện có tính khuyến nghị (Tuyên ngôn, Bộ quy tắc...)

Cuốn sách được chia thành 4 phần ở đây để tiện cho việc sử dụng của bạn đọc:

- Phần 1 (từ Chương 1 đến 3): PDF

- Phần 2 (từ Chương 4 đến 9): PDF

- Phần 3 (từ Chương 10 đến 18): PDF

- Phần 4 (từ Chương 19 đến hết): PDF


Các tin khác: