Bảo vệ Tự do biểu đạt trực tuyến - trung tâm của Tự do Internet
Quyền tự do biểu đạt trực tuyến, có vai trò thiết yếu đối với các cá nhân và cộng đồng, đang gặp nhiều thách thức trên khắp thế giới. Cuộc tranh đấu của người dân bảo vệ quyền cơ bản này là những nỗ lực có tính chất sinh tồn. Trong bài viết này, tác giả phân tích khái quát về: 1) Khuôn khổ pháp lý quốc tế bảo vệ quyền tự do biểu đạt trên Internet; 2) Một số thách thức đối với việc thực thi tự do biểu đạt trên Internet trên thế giới hiện nay.LUẬT NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ BẢO VỆ TỰ DO BIỂU ĐẠT TRỰC TUYẾN - TRUNG TÂM CỦA TỰ DO INTERNET

Xem bài viết tại đây PDF


Các tin khác: