Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc ký Kế hoạch Chung giai đoạn 2012-2016
Ngày 27/3/2012, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với các đại diện của 16 tổ chức Liên hợp quốc và tổ chức Di cư quốc tế (IOM) đã ký kết văn kiện Kế hoạch Chung (One Plan) cho giai đoạn hợp tác từ 2012 đến 2016.

Kế hoạch Chung là khuôn khổ cho các chương trình hợp tác của các tổ chức LHQ và IOM tại Việt Nam trong vòng năm năm tới. Văn kiện này đề ra một chương trình chiến lược hoạt động chung nhằm hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề ưu tiên trong phát triển. Tổng ngân sách thực hiện Kế hoạch Chung ước tính là 480 triệu đô la Mỹ.

Kế hoạch Chung nêu lên ba lĩnh vực lớn trọng tâm mà LHQ và Chính phủ Việt Nam sẽ cùng thực hiện trong giai đoạn 2012-2016. Ba lĩnh vực này bao gồm việc hỗ trợ Chính phủ đạt được tăng trưởng bền vững, bình đẳng và cho tất cả mọi người; tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu có chất lượng và bảo trợ xã hội; và tăng cường quản trị công và sự tham gia. Các hoạt động trong ba lĩnh vực này sẽ giúp giải quyết các vấn đề ưu tiên của Việt Nam, như đã nêu trong Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2011-2015. 

Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Thường trú của LHQ tại Việt Nam cho biết: “Kế hoạch Chung 2012-2016 nhằm hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng dành cho tất cả mọi người và ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cung cấp các dịch vụ công bằng và cải thiện quản trị công. Kế hoạch Chung mới cũng đánh dấu giai đoạn mới 5 năm tiếp theo trong việc thực hiện Sáng kiến Thống nhất Hành động tại Việt Nam, theo đó tiếp tục tăng cường thực hiện “sáu yếu tố trụ cột chung” và nỗ lực hướng tới sự phát triển bền vững, công bằng và dành cho tất cả mọi người.”

Kế hoạch Chung cho giai đoạn mới 2012-2016 là một trong những trụ cột quan trọng trong Sáng kiến Thống nhất Hành động của LHQ tại Việt Nam. Là một trong tám quốc gia đầu tiên thực hiện thí điểm Sáng kiến Thống nhất Hành động – một sáng kiến nhằm giúp cho các cơ quan LHQ cùng nhau hoạt động có hiệu suất và hiệu quả cao hơn ở cấp độ quốc gia. Việc ký kết Kế hoạch Chung cho giai đoạn mới thể hiện cam kết của Chính phủ quyết tâm để Việt Nam tiếp tục nắm giữ vị trí tuyến đầu trong các cải cách của LHQ, cũng như của các tổ chức LHQ tại Việt Nam nhằm tiếp tục ‘thống nhất hành động’ vì tất cả mọi người dân Việt Nam.


Thay mặt cho các nhà tài trợ, Ông Peter D’Huys, Bí thư Thứ nhất về Hợp tác Phát triển của Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam, Đồng Chủ trì Nhóm các nhà tài trợ cho Sáng kiến Thống nhất hành động (DaO) tại Việt Nam đã nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Chính phủ trong quá trình cải cách LHQ, đồng thời nêu bật rằng tinh thần hợp tác ba bên là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy toàn bộ quá trình cải cách này. Ông cũng lưu ý rằng các đối tác phát triển sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và LHQ nhằm đảm bảo Kế hoạch Chung đáp ứng phù hợp với các nhu cầu thực tế của Việt Nam.  


Hiện có 16 tổ chức LHQ bao gồm: Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực LHQ (FAO); Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD); Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO); Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC); Chương trình Chung của LHQ về Phòng chống HIV/AIDS (UNAIDS); Chương trình Phát triển LHQ (UNDP); Chương trình Môi trường LHQ (UNEP); Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục LHQ (UNESCO); Quỹ Dân số LHQ (UNFPA); Chương trình Định cư Con người LHQ (UN-HABITAT); Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF); Tổ chức Phát triển Công nghiệp LHQ (UNIDO); Văn phòng Phòng chống Ma túy và Tội Phạm LHQ (UNODC); Chương trình Tình nguyện LHQ (UNV); Cơ quan LHQ về Bình đẳng Giới và Nâng cao Quyền năng cho Phụ nữ (UN Women); và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tham gia vào Kế hoạch Chung 2012-2016.


Các tin khác: