NGÀY NHÂN QUYỀN 10.12.2015
Ngày Nhân quyền Quốc tế được kỷ niệm hàng năm vào ngày 10 tháng 12, ngày mà Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã thông qua bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (Universal Declaration of Human Rights) năm 1948.


Ngày Nhân quyền năm 2015, theo lời kêu gọi của Liên Hợp quốc, dành cho "Tự do". Cộng đồng quốc tế sẽ cùng đào sâu thảo luận, suy tư về Tự do và tư tưởng Tự do làm nền tảng cho các khuôn khổ pháp lý bảo vệ các quyền con người.


Ngày Nhân quyền 2015 cũng được tập trung cho việc khởi động chiến dịch kéo dài trong năm 2016 kỷ niệm 50 năm hai Công ước quốc tế về quyền con người: Công ước về các quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR)Công ước về các quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (ICESCR) (cùng được thông qua năm 1966). Hai Công ước này cùng với Tuyên ngôn 1948 được gọi chung là Bộ luật Nhân quyền quốc tế (International Bill of Human Rights).


Để thúc đẩy nhận thức về hai Công ước, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR) khởi động Chiến dịch kéo dài 1 năm vào ngày Nhân quyền với chủ để “Quyền của chúng ta. Tự do của chúng ta. Luôn luôn” - “Our Rights. Our Freedoms. Always."


Xem thêm thông tin tại trang: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/HRDay2015/Pages/HRD2015.aspx

 


Các tin khác: