21 luật và bộ luật có hiệu lực thi hành trong năm 2018
Trong năm 2018, có nhiều đạo luật bắt đầu có hiệu lực, liên quan đến các quyền dân sự cơ bản (như tạm giam, trợ giúp pháp lý, tự do tôn giáo, tiếp cận thông tin, bồi thường oan sai...). Cụ thể là:


1
Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam của Quốc hội, số 94/2015/QH13

Có hiệu lực ngày 1-1-2018

2
Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự của Quốc hội, số 99/2015/QH13

Có hiệu lực ngày 1-1-2018

3

Bộ luật Hình sự của Quốc hội, số 100/2015/QH13

Có hiệu lực ngày 1-1-2018

4

Bộ luật Tố tụng hình sự của Quốc hội, số 101/2015/QH13

Có hiệu lực ngày 1-1-2018

5

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo của Quốc hội, số 02/2016/QH14

Có hiệu lực ngày 1-1-2018

6

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quốc hội, số 04/2017/QH14

Có hiệu lực ngày 1-1-2018

7

Luật Quản lý ngoại thương của Quốc hội, số 05/2017/QH14

Có hiệu lực ngày 1-1-2018

8

Luật Du lịch của Quốc hội, số 09/2017/QH14

Có hiệu lực ngày 1-1-2018

9

Luật Trợ giúp pháp lý của Quốc hội, số 11/2017/QH14

Có hiệu lực ngày 1-1-2018

10

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của Quốc hội, số 12/2017/QH14

Có hiệu lực ngày 1-1-2018

11

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của Quốc hội, số 15/2017/QH14

Có hiệu lực ngày 1-1-2018

12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội, số 17/2017/QH14

Có hiệu lực ngày 15-1-2018

13

Luật Tiếp cận thông tin của Quốc hội, số 104/2016/QH13

Có hiệu lực ngày 1-7-2018

14

Luật Đường sắt của Quốc hội, số 06/2017/QH14

Có hiệu lực ngày 1-7-2018

15

Luật Chuyển giao công nghệ của Quốc hội, số 07/2017/QH14

Có hiệu lực ngày 1-7-2018

16

Luật Thủy lợi của Quốc hội, số 08/2017/QH14

Có hiệu lực ngày 1-7-2018

17

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Quốc hội, số 10/2017/QH14

Có hiệu lực ngày 1-7-2018

18

Luật Cảnh vệ của Quốc hội, số 13/2017/QH14

Có hiệu lực ngày 1-7-2018

19

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của Quốc hội, số 14/2017/QH14

Có hiệu lực ngày 1-7-2018

20

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài của Quốc hội, số 19/2017/QH14

Có hiệu lực ngày 1-7-2018

21

Luật Quản lý nợ công của Quốc hội, số 20/2017/QH14

Có hiệu lực ngày 1-7-2018


Các tin khác: