20 NĂM TUYÊN NGÔN NGƯỜI BẢO VỆ NHÂN QUYỀN
Ngày 1/12/1998, Tuyên ngôn về người bảo vệ nhân quyền được Liên Hợp quốc thông qua. Văn kiện này là một cột mốc trong tiến trình lịch sử của phong trào nhân quyền, khẳng định tính chính đáng của quyền bảo vệ nhân quyền của mọi cá nhân và tổ chức.


Tên đầy đủ của bản tuyên ngôn này là Tuyên ngôn về quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, nhóm và tổ chức trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền và tự do cơ bản được công nhận phổ quát (Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms).

Điều 1 Tuyên ngôn khẳng định: Mọi người có quyền, một mình hoặc cùng với những người khác, thúc đẩy và phấn đấu cho việc bảo vệ và hiện thực hóa các quyền con người và tự do cơ bản ở cấp độ quốc tế và quốc gia.

Tuyên ngôn cũng khẳng định các nhà nước cần tôn trọng các quyền cơ bản, có vai trò công cụ, để những người bảo vệ nhân quyền hoạt động, đặc biệt là tự do ngôn luận, tự do hội họp, lập hội, tự do đi lại...

Nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm ra đời bản Tuyên ngôn này được các tổ chức bảo vệ nhân quyền thực hiện diễn ra trong suốt năm nay. Tại châu Á, tổ chức FORUM- ASIA đã thiết kế một số poster đánh dấu sự kiện này.

Tại Việt Nam, khái niệm "người bảo vệ nhân quyền" vẫn chưa được nhà nước công nhận và nhắc đến trong bất kỳ văn bản chính thức nào.

Bản tiếng Việt của Tuyên ngôn Người bảo vệ nhân quyền xem tại đây: PDF

K.T

Ảnh: Poster vinh danh, bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền của tổ chức Amnesty International.


Các tin khác: