Các địa phương phổ biến Công ước chống tra tấn
Trong tháng 3 và 4/2018, UBND TP.Hà Nội và nhiều tỉnh thành (Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Quảng Bình, An Giang, Hậu Giang...) đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.


Kế hoạch của các tỉnh nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

Theo Đề án, Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện Đề án; Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án trong phạm vi cả nước; Tổ chức biên soạn Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chng tra tấn và quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chng tra tn ...

Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp biên soạn Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chng tra tn và quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chng tra tấn; tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chng tra tn và pháp luật Việt Nam về phòng, chng tra tấn theo đề án tuyên truyền riêng của Bộ Công an.

Việt Nam phê chuẩn Công ước chống tra tấn vào cuối năm 2014 và đã nộp báo cáo đầu tiên về việc thực thi Công ước này vào cuối năm 2017.

KT


Ảnh trên: Ông Nguyễn Thanh Chấn 
được đại diện của cơ quan tư pháp xin lỗi, ông được trả từ do vào tháng 11/2013 sau 10 năm ngồi tù oan.


Các tin khác: