Một số nghiên cứu mới về Xã hội dân sự Việt Nam
Trong bối cảnh xã hội Việt Nam đang chuyển đổi nhanh chóng, đóng góp của các tổ chức XHDS đối với thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người ngày càng đa dạng và hiệu quả hơn. Việc hiểu biết đầy đủ hơn về hiện trạng XHDS, những lĩnh vực, phương thức hoạt động của các tổ chức XHDS, các khó khăn, thách thức mà XHDS đang đối diện hiển nhiên là rất cần thiết.

 

 

Dù đây là một lĩnh vực còn tương đối mới mẻ, ít được các phương tiện truyền thông nhà nước đề cập, một số nghiên cứu khá lý thú gần đây về hiện trạng, thách thức đối với các tổ chức XHDS đã được xuất bản trong nước, bao gồm:

 

- Đánh dấu không gian Xã hội dân sự Việt Nam (Nxb. Hồng Đức, 2016): các tác giả thiết kế và sử dụng bộ công cụ đo lường (Bộ chỉ số gồm 3 cấu phần/ chủ đề) để đánh giá về XHDS Việt Nam.

 

Đọc nghiên cứu tại đây: Pdf

 

- Phong trào bảo vệ 6700 cây xanh ở Hà Nội (Nxb.Hồng Đức, 2016): một ví dụ sinh động về hoạt động của xã hội dân sự bảo vệ cây, bảo vệ môi trường. Phong trào này diễn ra trong một thời gian tương đối ngắn (trong tháng 3/2015), nhưng sự "thành công" của nó có thể để lại những bài học cho các phong trào tương tự.

 

Đọc nghiên cứu tại đây: Pdf

 

- Nhận thức của người dân về hoạt động từ thiện và khả năng gây quỹ của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam (Nxb. Giao thông vận tải, 2015): những hạn chế trong nhận thức của người dân về các tổ chức NGO/ phi chính phủ, XHDS...dẫn đến những khó khăn trong việc gây quỹ. Nghiên cứu được tiến hành giai đoạn 2013 - 2014.

 

Đọc nghiên cứu tại đây: pdf

 

 

KT giới thiệuSơ đồ trên: phổ không gian hoạt động của các nhóm XHDS Việt Nam do giáo sư Carlyle A.Thayer đưa ra trong một bài viết về XHDS Việt Nam ("Vietnam and the Challenge of Political Civil Society", Contemporary Southeast Asia, Vol. 31, No. 1 (April 2009), pp. 1-2).

 


Các tin khác: