Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách, ngày 7 và 8/9/2022
Trong các ngày 7 và 8 tháng 9, 2022, nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV (sẽ diễn ra vào tháng 10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để thảo luận về một số dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét và thông qua tại Kỳ họp thứ 4.


N
gày 7/9/2022, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

D
ự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở do Bộ Nội vụ chủ trì, soạn thảo, và đã được thảo luận lần đầu tại kỳ họp Quốc hội thứ 3 (tháng 6). Ngày 14/6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ thêm một số nội dung về dự án Luật này, cho rằng sẽ góp phần thể chế hóa chủ trương phát huy quyền làm chủ của nhân dân và hiện thực hóa phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Tuy nhiên, đến nay, nhiều nội dung cơ bản trong Dự thảo vẫn đang tiếp tục được các đại biểu nêu lên.


Ngày 8/9/2022, các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) và dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Một số vấn đề về thủ tục tranh luận, cung cấp tài liệu cho đại biểu, việc tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí của đại biểu...đã được nêu khi thảo luận về sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội.

KT


Các tin khác: